Mijlpalen en gebeurtenissen

In vogelvlucht en chronologisch vastgelegd de belangrijkste stappen op weg naar een mooi 'Hart in Bodegraven'.

  Oprichting burgerinitiatiefgroep 'Hart in Bodegraven' in oktober 2018.
De initiatiefgroep bestaat uit Han Koevoets, Juan da Silva, Gerdien Verheul, Frank Busker en Leendert Spijker.
Ideeën bedacht voor het opknappen van de openbare ruimte in het centrum van Bodegraven. Het plangebied ligt noordelijk van de Oude Rijn, tussen het Raadhuisplein, de Oude Markt en de Brug. Herinrichting van de pleinen hoort hier ook bij. Uitgangspunt daarbij: sfeervol, gezellig, mooi maar ook duurzaam.
 
Een uitgebreid artikel verscheen op 12-dec-2018 in Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

  Informatieavond in het Evertshuis (11-dec-2018), met ook een presentatie van de initiatief groep.
De gemeente gaat in 2019 diverse projecten uit de Centrumvisie uitvoeren. De uitwerking daarvan wil de gemeente in samenspraak met alle belanghebbenden oppakken. Tijdens de informatieavond in het Evertshuis kreeg initiatiefgroep 'Hart in Bodegraven' de kans z'n ideeën voor de revitalisering van het centrum van Bodegraven te presenteren.
 
De presentatie van Han Koevoets van de initiatiefgroep, bevat veel sprekende voorbeelden en achtergrond informatie. Een download daarvan is hier beschikbaar.

  Op 11 februari 2019 hebben we onze eerste nieuwsbrief gepubliceerd.
De nieuwsbrief is verspreid in de omgeving van de Kerkstraat, Oude Markt, Marktstraat, Oranjelaan, Burgemeester G.R. Vonklaan, Beursstraat, Voorplein en Raadhuisplein. Kan worden opgevraagd bij info@hartinbodegraven.nl of is ook hier te lezen.

  Presentatie van de ontwerpen en visualisaties (16-mei-2019) van Timo Cents, landschapsarchitect bij Arcadis Landschaps­architectuur & Stedenbouw.
Voor de pauze de verandering van het Hart in Bodegraven van Steen naar Groen. Na de pauze een workshop met veel ruimte voor meningen en opmerkingen. Zie de uitnodiging en agenda.

  Uitleg van de plannen, op 5 juni 2019, aan de gemeenteraad.
Op woensdag 5 juni heeft de initiatiefgroep uitleg gegeven van haar plannen aan de gemeenteraad tijdens de inspraakavond in het gemeentehuis. Er is een pleidooi voor realisatie opgesteld, waarin haalbaarheid en voortvarende aanpak benadrukt worden. Tevens is verzocht om aanvullend budget voor verdere uitwerking van de ontwerpen.

  Onze tweede nieuwsbrief van 15 juli 2019 overbrugt de zomermaanden tot het moment van besluitvorming bij de gemeente.
In september zetten we de AED op het Hart in Bodegraven. Afhankelijk van gemeentelijke besluiten gaat het dan weer kloppen. Lees nog even deze tweede nieuwsbrief.

  Formele presentatie van de ontwerpen aan het college van B&W.
Op 27 augustus 2019 zijn de plannen voor een Hart in Bodegraven voorgelegd aan het college van B&W. Deze zijn vervolgens met een positief advies doorgestuurd naar de gemeenteraad.

  Presentatie aan gemeenteraad.
Tijdens gemeentelijke inspraakavond op 11 september 2019 zijn de ontwerpen uitgebreid gepresenteerd en vragen van gemeenteraadsleden beantwoord.

  Unanieme goedkeuring gemeenteraad.
In de gemeenteraadsvergadering van 25 september 2019 zijn de plannen in samenhang met meerdere centrumprojecten unaniem door de gemeenteraad goedgekeurd.

  De derde nieuwsbrief is uitgegeven.
In december 2019 is de derde nieuwsbrief verspreid met informatie over de voorbereidingen en aanpak om een definitief ontwerp te laten maken.

  Eerste maanden 2020.
In opdracht van de gemeente worden in nauwe samenwerking met de initiatiefgroep de definitieve ontwerpen gemaakt. Ook vindt dan inspraak en participatie inwoners, ondernemers en belanghebbenden plaats.